Identificatie

ALLE PAARDEN VERPLICHT IN DE CENTRALE GEGEVENSBANK

Wat houdt de verplichte identificatie in?

Zoals intussen genoegzaam bekend dienen alle paarden in België geïdentificeerd te worden door middel van:

 • een paspoort
 • een microchip
 • een mutatiedocument
 • Encodering in de centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard.

Het volstaat NIET dat uw paard beschikt over een paspoort en gechipt is. De gegevens van het paard moeten ook geëncodeerd zijn in de centrale gegevensbank. De paarden die volledig geïdentificeerd zijn beschikken over een MUTATIEDOCUMENT. Indien U niet beschikt over een mutatiedocument is uw paard niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven en riskeert U bij controle dat er een PV wordt opgemaakt met alle mogelijke gevolgen van dien.

Sedert wanneer geldt de verplichte identificatie en waarom wordt het nu dringend om al uw paarden te laten identificeren?

De verplichte identificatie is er reeds sedert:

 • 1 juli 2006 voor de paarden die naar de slachtbank gaan of geëxporteerd worden
 • 1 juli 2007 voor de veulens geboren in 2006, de paarden die aan verzamelingen deelnemen en deze die van eigenaar veranderen;
 • 1 juli 2008 voor alle andere paarden die op het Belgisch grondgebied verblijven.

Wat moet U doen om uw paard te laten identificeren?

Het initiatief tot de identificatie van een paard wordt genomen door de eigenaar of zijn mandataris. De eerste stap is het indienen van een aanvraag tot identificatie.

De te volgen procedure is iets verschillend naargelang het geval:

a. Procedure Belgische stamboekpaarden

De eigenaar maakt de identificatieaanvraag over aan het secretariaat van het in België erkende stamboek. In bijlage vindt U dergelijke “aanvraagformulier identificatie”. Voor veulens geldt het geboortebericht-dekbewijs als aanvraag tot identificatie. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt U over een buitenlands dekbewijs dan moet U een “aanvraagformulier identificatie” invullen en bijvoegen.

Op de identificatieaanvraag duidt u o.a. de sanitair verantwoordelijke aan en of het paard al dan niet wordt uitgesloten uit de voedselketen Zoals hierboven reeds aangehaald moet de sanitair verantwoordelijke de aanvraag mee ondertekenen en is de uitsluiting uit de voedselketen definitief en onomkeerbaar. Belangrijk is ook dat de eigenaar op de aanvraag aanduidt welke dierenarts zijn paard zal mogen identificeren. Die keuze is wel beperkt tot de hiertoe door de overheid erkende dierenartsen.

Het stamboek gaat na of het betreffende paard in aanmerking komt voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale gegevensbank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard vzw.

Na ontvangst van de identificatieaanvraag encodeert de beheerder die eerste gegevens en maakt het dossier over aan de dierenarts identificeerder.

Bij ontvangst hiervan neemt de dierenarts-identificeerder contact op met de eigenaar of sanitair verantwoordelijke en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.

U doet er goed aan zelf de dierenarts te contacteren zodat het dossier geen nodeloze vertraging zou oplopen.

Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen aan het op het identificatieattest opgegeven terugzendadres.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens geëncodeerd in de centrale gegevensbank en levert de beheerder van de gegevensbank een mutatiedocument af aan de eigenaar. Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen afgeleverd door het stamboek.

b. Procedure niet-stamboekpaarden

De eigenaar maakt de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale gegevensbank

Als beheerder van de gegevensbank werd aangesteld De Belgische Confederatie van het Paard vzw, met als aanmeldpunt voor Vlaanderen de Dienst Identificatie Paarden te 3360 Korbeek-Lo, Nieuwstraat 28 en voor Wallonië de Service Identification des Equidés te 5590 Ciney, Rue des Champs Elysées 4.

Bij ontvangst van de aanvraag encodeert de beheerder van de centrale gegevensbank de eerste gegevens en maakt het dossier over aan de door de eigenaar aangeduide identificeerder-dierenarts.

Bij ontvangst hiervan neemt de identificeerder contact op met de eigenaar of sanitair verantwoordelijke en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.

Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet de identificeerder het identificatieattest opsturen aan de beheerder van de gegevensbank.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens door de beheerder van de gegevensbank geëncodeerd en levert hij een mutatiedocument en een paspoort af aan de eigenaar.

c. Procedure paarden van buitenlandse stamboeken

Voor deze paarden stuurt de eigenaar de identificatieaanvraag, voor de veulens samen met een kopie van het dekbewijs-geboortemelding, naar de beheerder van de gegevensbank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard, met als aanmeldpunt voor Vlaanderen de Dienst Identificatie Paarden te 3360 Korbeek-Lo, Nieuwstraat 28 en voor Wallonië de Service identification des Equidés te 5590 Ciney, Rue des Champs Elysées 4.

Bij ontvangst van de aanvraag encodeert de beheerder van de centrale gegevensbank de eerste gegevens en maakt het dossier over aan de door de eigenaar aangeduide identificeerder-dierenarts.

Bij ontvangst hiervan neemt de identificeerder contact op met de eigenaar of sanitair verantwoordelijke en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.

Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet de identificeerder het identificatieattest opsturen aan de beheerder van de gegevensbank.

Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens door de beheerder van de gegevensbank geëncodeerd en levert hij een mutatiedocument.

De inschrijving van het paard in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van dat buitenlands stamboek. Dit stamboek levert een paspoort af aan de eigenaar. Ook deze paarden moeten beschikken over een conform paspoort zoals hieronder omschreven.

Indien het buitenlands stamboek geen conform paspoort aflevert kan de eigenaar zich hiertoe wenden tot de in België erkende fokvereniging van het betreffende ras.

Indien er in België geen voor dat ras erkende fokvereniging voorhanden is of de in België erkende fokvereniging is niet in staat in te gaan op dat verzoek, dan wendt de eigenaar zich tot de beheerder van de gegevensbank, dewelke een equipas zal afleveren die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

d. Procedure slachtveulens

Voor de veulens die bestemd zijn om in hun geboortejaar (kalenderjaar) geslacht te worden is er een vereenvoudigde identificatie voorzien door middel van het identificatie-attest opgesteld door de identificeerder en het mutatiedocument. In dit geval wordt het veulen geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer van de moeder. U dient er over te waken dat de moeder geïdentificeerd is daar het haar identificatienummer is dat op het identificatiedocument van het veulen hernomen wordt.

Indien U deze procedure wenst te gebruiken dan moet U dat aanduiden op de identificatieaanvraag.

Voor deze veulens wordt dus enkel een identificatieattest afgeleverd en geen paspoort.

Opgelet:
met dit identificatieattest kan het veulen niet geëxporteerd worden;
indien het veulen niet geslacht is per 31 december van zijn geboortejaar zal het toch nog moeten geïdentificeerd worden volgens de normale procedure, met dubbele kosten tot gevolg.

Wat wordt verstaan onder een paspoort conform het Koninklijk Besluit van 16 juni 2005 ?

Een paspoort voldoet aan de Belgische wetgeving mits het voldoet aan twee voorwaarden.

1° uitgegeven zijn door een orgaan dat erkend is voor de uitgave van paspoorten : erkend stamboek, FEI of Confederatie van het Paard. De erkende organen zijn opgenomen in de website www.ueln.net

2° al de verplichte secties bevatten, te weten:
sectie I : details betreffende het eigendomsrecht (wijzigingen van eigenaar)
sectie II et III : identificatie (bevattende een grafisch en een geschreven signalement)
sectie IV : identiteitscontrole
sectie V et VI : vaccinaties
sectie VII : gezondheidsonderzoeken uitgevoerd in laboratoria
sectie IX : keuze van de eindbestemming (al dan niet uitgesloten voor menselijke consumptie) en medische behandelingen.
In praktijk zullen de controles voornamelijk slaan op de secties II, III et IX.

Het stamboek zal nagaan of het paspoort waarover U beschikt volledig conform is.

e. Equipas of stamboekpaspoort?


Zoals hierboven beschreven is de regel dat voor een stamboekpaard een stamboekpaspoort wordt aangevraagd en afgeleverd en voor een niet-stamboekpaard een equipas. Een stamboekpaard waarvoor een equipas wordt afgeleverd verliest zijn statuut van stamboekpaard, hetgeen een aanzienlijk waardeverlies dreigt mee te brengen. De eigenaar heeft er dus alle belang bij op de identificatieaanvraag aan te duiden dat het om een stamboekpaard gaat en dat hij een stamboekpaspoort wil. Bij de meeste stamboeken wordt hiervoor geen of slechts een zeer beperkte meerkost aangerekend. Ook het stamboekpaspoort wordt binnen de gestelde termijnen afgeleverd. Eigenaars van stamboekpaarden hebben er dus geen enkel belang bij voor die stamboekpaarden een equipas aan te vragen, wel integendeel!Wat gaat dit mij kosten en hoe wordt het aangerekend?
De kosten van de dierenarts voor zijn werk (chippen, signalement opnemen of controleren, adminstratief werk) staan los van de kosten verbonden aan het beheer van de centrale gegevensbank. De dierenarts is vrij hiervoor zijn honorarium te berekenen. U kan dat best op voorhand met uw dierenarts overleggen.

Daarnaast staan de kosten voor het beheer van de centrale gegevensbank. Deze werden vastgelegd bij Ministerieel Besluit:

 • 48,11 €, exclusief BTW, met inbegrip van de kost voor de aflevering van het paspoort, de kost van het encoderen van de gegevens, het bijhouden van de gegevensbank en het bijhouden van de mutaties alsmede het afleveren van de mutatiedocumenten. Voor de stamboekpaarden blijft het afleveren van het paspoort een bevoegdheid van de fokvereniging.
 • 35,53 €, exlusief BTW, voor de paarden die reeds van een geldig paspoort voorzien zijn. Hiervoor is er immers een reductie op de kostprijs van 12,58 €, exclusief BTW.
 • 11,38 €, exclusief BTW voor de veulens die geslacht worden in hetzelfde kalenderjaar van hun geboorte wordt enkel de prijs van het encoderen van de gegevens aangerekend

In alle gevallen dient U voormelde bedragen te betalen aan de dierenarts-identificeerder. Deze zal die bedragen moeten doorstorten aan de beheerder van de gegevensbank.

Wat moet ik doen als mijn paard verkocht wordt, als er een nieuwe sanitair verantwoordelijke komt of als ik het paard wens uit te sluiten uit de voedselconsumptie?

U vult het mutatiedocument in en stuurt het op aan de beheerder van de gegevensbank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard vzw, met als aanmeldpunt voor Vlaanderen de Dienst Identificatie Paarden te 3360 Korbeek-Lo, Nieuwstraat 28 en voor Wallonië de Service Identification des Equidés te 5590 Ciney, Rue des Champs Elysées 4.

De mutatie wordt uitgevoerd en er wordt een nieuw mutatiedocument opgestuurd. Hiervoor worden er geen extra kosten aangerekend.

Beste houder,

De verplichte identificatie van paardachtigen kan sinds april van dit jaar snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. U vermijdt op deze manier een pak papierwerk.

De Belgische Confederatie van het Paard past nu ook de tarieven aan, waardoor het voordeliger wordt om uw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kiest u er toch voor om uw paard op de traditionele, niet-digitale manier te laten encoderen, dan zal u daar voortaan meer voor betalen.

CORRECTE IDENTIFICATIE VAN PAARDACHTIGEN

Wettelijk verplicht in België sinds 2008
Microchip
Europees conform paspoort
Registratie in de centrale databank

ER IS NU EEN ONLINE PLATFORM OM UW PAARDACHTIGEN TE BEHEREN*

Een persoonlijk profiel aanmaken en beheren
Uw paardachtigen correct identificeren
Veilig online betalen
Elke stap online raadplegen
Mutaties beheren
*Zoals vereist door de wet – Koninklijk Besluit 16/02/2016

DE VOORDELEN VAN HORSEID

 • Eenvoudig: Encodering van een paardachtige in enkele stappen.
 • Snel: Bevestiging en opsturen van officiële documenten per email binnen de 48 uren na het beëindigen van uw aanvraag** (betaling inbegrepen).
 • Veilig: Bescherming van uw gegevens volgens de wet op het privéleven.
 • Toegankelijk: Opvolging en aanpassing van het dossier van uw paardachtige (aanvragen en mutaties).
 • Goedkoper tarief: Voordelig tarief voor de online identificaties via HorseID.

**Aanmaak van een paspoort zo snel als mogelijk.

NIEUWE TARIEVEN INCL. BTW VOOR OPNAME IN DATABANK VANAF 01/10/2016***

Online identificatie voordeligerOnlinePapier
Paardachtige zonder afstamming
(paspoort Equipas inbegrepen)
€ 66,65€ 96,80
Paardachtige (zonder aflevering
van een paspoort Equipas)
€ 43,53€ 60,50
Slachtveulen€ 18,15€ 36,30

***Tarieven incl. btw vastgelegd door Ministerieel Besluit 10/08/2016. Jaarlijkse indexering. Noodprocedure op papier: supplement van 30 euro